หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
45   คน
สถิติทั้งหมด
229468   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
จำนวนประชากร 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวมประชากร

ชาย 
(คน)

หญิง 
(คน)

1

บ้านหนองโน

280

600

556

1,156

2

บ้านป่าติ้ว

188

323

346

669

3

บ้านกุดโง้ง

197

574

595

1,169

4

บ้านนาเลาะ

141

274

257

531

5

บ้านโคกกลาง

188

575

601

1,176

6

บ้านศรีประชาใหม่

152

359

367

726

7

บ้านประชาชื่น

185

443

461

904

รวม

1,331

3,148

3,183

6,331

 

จำนวนหมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโน นายประเทือง  จำปาบุญ  ผู้ใหญ่บ้าน       080-4022043
หมู่ที่ 2 บ้านป่าติ้ว นายสุวรรณ    น้อยศรี  ผู้ใหญ่บ้าน              094-5041886
หมู่ที่ 3 บ้านกุดโง้ง นายสุทธินันท์  อินทร์แก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน       082-8569196
หมู่ที่ 4 บ้านนาเลาะ นายอนันต์  สะโมรินทร์  กำนัน                083-3548926
หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง นายสมาน  กุชะกัน ผู้ใหญ่บ้าน             091-7544016
หมู่ที่ 6 บ้านศรีประชาใหม่ นายกิตติภัทร  ทิพเนตร  ผู้ใหญ่บ้าน  0897753621
หมู่ที่ 7 บ้านประชาชื่น นายอุเทพ มนนนตรี ผู้ใหญ่บ้าน            064-8539897หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login