หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
50   คน
สถิติทั้งหมด
230684   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น 

วิสัยทัศน์   กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหนองโน
อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

"ประชาชน-สุขภาพดี     ชุมชนเข้มแข็ง  สามัคคี  ทุกครอบครัวอยู่ดีมีสุข"


วัตถุประสงค์การดำเนินงาน  กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น  เทศบาลตำบลหนองโน
อำเภอกระนวน  จังหวัดขอนแก่น

1.เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพจัดบริการสาธารณสุขของหน่วยบริการ  โดยเน้นการสร้างเสริมสุขภาพ  การป้องกันโรค  การฟื้นฟูสมรรถภาพ  และการรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิ  ที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต

2.เพื่อส่งเสริมในกลุ่มแม่และเด็ก  กลุ่มผู้สูงอายุ  กลุ่มผู้พิการ  กลุ่มผู้ประกอบอาชีพที่มีความเสี่ยง  และกลุ่มผู้ป่วย
โรคเรื้อรังที่อยู่ในพื้นที่  สามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

3.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้กลุ่มประชาชนหรือองค์กรประชาชนในพื้นที่ จัดทำกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ  
การป้องกันโรค  และการฟื้นฟูสมรรถภาพให้แก่ประชาชนในพื้นที่

4.เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร  หรือพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ให้มี
ประสิทธิภาพ

โครงการที่ดำเนินการปีงบประมาณ  ๒๕๕๖
๑.โครงการระงับและป้องกันโรคไข้เลือดออกในชุมชน  ตำบลหนองโน
๒.โครงการนวัตกรรมเฝ้าระวังและป้องกันโรคไข้เลือดออก
๓.โครงการชาวหนองโนร่วมใจ  ต้านภัยโรคเมตตาบอลิก
๔.โครงการพัฒนาเครือข่ายการดูแลเท้าของผู้ป่วยเบาหวาน  ปี 2556
๕.โครงการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองในผู้ป่วยเบาหวาน  
๖.โครงการส่งเสริมพัฒนาการและโภชนาการเด็ก  0–6  ปี  
๗.โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำเพื่อพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลสุขภาพในสถานบริการ  
๘.โครงการพัฒนาพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้สูงอายุ 
๙.โครงการประชาชนปลอดภัยห่างไกลโรคขาดสารไอโอดีน  
๑๐.โครงการส่งเสริมสุขภาพแม่และเด็กตำบลหนองโน 
 


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login