หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
40   คน
สถิติทั้งหมด
229463   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
ลักษณะทางสังคม 

สภาพสังคม
การศึกษา

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1 แห่ง
1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองโน
- โรงเรียนประถมศึกษา 5 แห่ง
1. โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร
2. โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 
3. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 34 
4. โรงเรียนบ้านนาเลาะ 
5. โรงเรียนบ้านโคกกลาง 
- โรงเรียนมัธยมศึกษา 1 แห่ง
- โรงเรียนอาชีวศึกษา - แห่ง
- โรงเรียน/สถาบันชั้นสูง 1 แห่ง
- ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน/ห้องสมุดประชาชน 7 แห่ง

สถาบันและองค์กรทางศาสนา
- วัด/สำนักสงฆ์ 7 แห่ง
- มัสยิด - แห่ง
- ศาลเจ้า - แห่ง
- โบสถ์ - แห่ง
- สุสาน - แห่ง
- ฌาปนสถาน - แห่ง

การสาธารณสุข
- โรงพยาบาลของรัฐ - แห่ง
- สถานีอนามัยประจำตำบล/หมู่บ้าน 1 แห่ง
- สถานพยาบาลเอกชน - แห่ง
- ร้านขายยาแผนปัจจุบัน - แห่ง
- อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- สถานีตำรวจ/จุดตรวจ 1 แห่ง
- สถานีดับเพลิง - แห่ง

การบริการพื้นฐาน
การคมนาคม 
มีถนนสายหลัก 1 สาย คือถนนสายกระนวน – น้ำพอง เป็นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2039 ถนนที่ใช้สัญจรภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมีทั้งถนนลาดยาง ถนนคอนกรีต และถนนลูกรัง

การโทรคมนาคม
มีโทรศัพท์สาธารณะ จำนวน 18 แห่ง

การไฟฟ้า
สามารถเข้าถึงทุกครัวเรือน ราษฎรมีไฟฟ้าใช้ร้อยละ 100

แหล่งน้ำธรรมชาติ 
- ลำน้ำ, ลำห้วย, บึง , หนอง 10 สาย

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น
- ฝาย 2 แห่ง
- อื่น ๆ (ประปาหมู่บ้าน) 5 แห่ง

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติ ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลหนองโน ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่เป็นพื้นที่การเษตร


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login