หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
54   คน
สถิติทั้งหมด
230688   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
ลักษณะที่ตั้ง 

ที่ตั้ง เทศบาลตำบลหนองโน ตั้งอยู่บริเวณทางทิศตะวันตกของอำเภอกระนวน 
จังหวัดขอนแก่น ห่างจากอำเภอกระนวน ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร ระยะทางห่างจาก
จังหวัดขอนแก่นประมาณ 63 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 47.37 ตารางกิโลเมตร 
หรือประมาณ 17,031 ไร่ 

อาณาเขต มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลใกล้เคียง ดังนี้
ทิศเหนือ จรดตำบลบ้านฝาง อำเภอกระนวน จังหวัด.ขอนแก่น
ทิศใต้ จรดตำบลห้วยโจด อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันออก จรดตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น
ทิศตะวันตก จรดตำบลบัวเงิน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

เขตการปกครอง ตำบลหนองโน มีพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเต็มพื้นที่ 
มีเขตการปกครองในพื้นที่ 7 หมู่บ้าน และมีจำนวนประชากรตาม
สำนักทะเบียนราษฎร อำเภอกระนวน ณ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 
เป็นจำนวนทั้งสิ้น 6,137 คน แยกได้ดังนี้หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login