นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
39   คน
สถิติทั้งหมด
240640   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
เอกสารเผยแพร่
  
หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563 552.85k
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2564 499.79k
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2564 607.77k
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปี2564 665.41k
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 62 (รอบ 12 เดือน ) 926.32k
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 62 (รอบ 6 เดือน ) 914.36k
ประกาศ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในเทศบาลตำบลหนองโน 598.23k
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 598.23k
ขั้้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน 22.03k
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร 112.8k
ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย 20.07k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การอนุญาตใหม่ / ต่อใบอนุญาต 13.17k
ขั้นตอนการขอจดทะเบียนพานิชย์ ตั้งใหม่/เปลี่ยนแปลง/เลิกกิจการ 44.33k
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับลงทะเบียนผู้พิการ) 24.42k
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับลงทะเบียนผู้ป่วยเอดส์) 24.72k
แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ (การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ) 24.73k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร 654.64k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตดัดแปลงอาคาร 652.8k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา๒๒ 649.71k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่๒ 845.42k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอจดทะเบียนพานิชย์(เลิกประกอบพานิชย์)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 916.7k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอจดทะเบียนพานิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 939.21k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอจดทะเบียนพานิชย์(ตั้งใหม่)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 908.83k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 914.5k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 883.35k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 922.16k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร 932.33k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 880.66k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 879.74k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 874.9k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขุดดินและถมดิน 632.78k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 647.79k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 673.68k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 676.6k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 841.84k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล 884.15k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 886.09k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 841.84k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการโฆษณาด้วยการปิด ทิ้งหรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 886.76k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 850.74k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อการรับชำระภาษีป้าย 835.03k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ 868.93k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 863.78k
ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 853.29k
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 15M
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 37.98k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 33.51k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 33.4k
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 33.88k
การรับชำระภาษีป้าย 34.03k

กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login