นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
นายหทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
33   คน
สถิติทั้งหมด
240634   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ม_ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 573)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 27 พ.ย. 2561
ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง ม.3 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 538)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 27 พ.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ม.7 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 471)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 27 พ.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ม.2 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 628)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 27 พ.ย. 2561
ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจการจ้าง ม..6 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 503)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 27 พ.ย. 2561
รายงานการเงินไตรมาส 1 ปี 2561
(อ่าน : 581)  รายละเอียด »
โดย :    เมื่อวันที่: 12 ก.พ. 2561
งบการเงิน ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2560
(อ่าน : 523)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 12 ก.พ. 2561
งบการแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 475)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 30 ม.ค. 2561
รายงานการแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 556)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 30 ม.ค. 2561
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดาวน์โหลดไฟล์แนบ
(อ่าน : 517)  รายละเอียด »
โดย : เจ้าหน้าที่   เมื่อวันที่: 14/11/2560

ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองการแจ้ง ตามกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต หนังสือรับรองการแจ้ง และการให้บริการในการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอย พ.ศ.2559 พ.ศ.2563
ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย ปี 2564
ประกาศ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ปี 2564
ประกาศ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ปี2564
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 62 (รอบ 12 เดือน )
ประกาศ เรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี 62 (รอบ 6 เดือน )
ประกาศ เรื่อง มาตรการการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในเทศบาลตำบลหนองโน
ประกาศ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน
คำขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร
01 โครงสร้าง
02 ข้อมูลผู้บริหาร
03 อำนาจหน้าที่
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
05 ข้อมูลการติดต่อ
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
07 ข่าวประชาสัมพันธ์
08 Q&A
09 Social Network
010 แผนดำเนินงานประจำปี
011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
017 E-Service
018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล
นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคล
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส
นโยบายการบริหารงานเทศบาลตำบลหนองโน
งานกิจการสภา
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2563
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2563
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี พ.ศ.2563
บันทึกรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี พ.ศ.2563
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ.2563
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ปี พ.ศ.2563
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโนและนายกเทศมนตรีตำบลหนอ
ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองโนและนายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ประกาศอำเภอกระนวน เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน ครั้งแรก
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน ครั้งแรก ปี พ.ศ.2564
คำสั่งอำเภอกระนวน เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโน
คำสั่งอำเภอกระนวน เรื่อง แต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลหนองโน
คำสั่งสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภาเทศบาลตำบลหนองโน
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ.2564
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ
ประกาศสภาเทศบาลตำบลหนองโน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม
บันทึกการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองโน สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ.2563
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
เพลงประจำจังหวัดขอนแก่นมีเนื้อเ... ( อ่าน 168 / ตอบ 1 )
    โดย : somchai??chuchai   เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 2563 : 23:30    ตอบล่าสุด : somchai??chuchai
จาดอน ซานโช่ ( อ่าน 224 / ตอบ 0 )
    โดย : ชัยยัณกรณ์ สิ่วไธสง??สิ่วไธสง   เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 2563 : 13:45   
?ใครเคยสอบตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนัก... ( อ่าน 556 / ตอบ 0 )
    โดย : นวพร??คำแสนวงษ์   เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2559 : 15:36   
มหกรรรมเทศนาธรรมแห่งปี ?มีเทศน์ม... ( อ่าน 613 / ตอบ 0 )
    โดย : ok??mass   เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 2559 : 11:01   
ตู้น้ำมันหยอดเหรียญราคาประหยัดเพ... ( อ่าน 909 / ตอบ 0 )
    โดย : ต่อ??จิรวัฒน์   เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2557 : 13:12   
       

= กระทู้ปักหมุด   = มีภาพประกอบ   = กระทู้ใหม่   = กระทู้มีคนตอบ

ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองโน มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด
พอใจมาก
พอใจปานกลาง
พอใจน้อย
ควรปรับปรุง<< สิงหาคม 2564 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

กรมสรรพากร กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กฎหมายรัฐธรรมนูญ กรมบัญชีกลาง สมาคมพนักงานส่วนตำบล กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ราคากลางสินค้า กรมการค้าภายใน ศาลปกครอง และสำนักงานศาลปกครอง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สมาพันธ์ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย สำนักงบประมาณ โครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน(SML) ตามแนวปรัชญาเศรษกิจพอเพียง(สพศ.)
กระทรวงพาณิชย์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ขอนแก่นเว็บดอทคอม YouTube
กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย กรมทางหลวง บ้านรัก ebay
Barbie y8 สำนักระบาดวิทยา สำนักงานป้องกัน และควบคุมโรคที่ ๖
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ธนาคารออมสิน สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่น กระทรวงสาธารณะสุข สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 
หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login