ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลหนองโน มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 78.26 %
พอใจมาก 4.35 %
พอใจปานกลาง 4.35 %
พอใจน้อย 2.17 %
ควรปรับปรุง 10.87 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 46 คน