หทัยเทพ ภูห้องเพชร
หทัยเทพ ภูห้องเพชร
ปลัดเทศบาลตำบลหนองโน ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองโน
ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
111   คน
สถิติทั้งหมด
218241   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
จำนวนประชากร 

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร

รวมประชากร

ชาย 
(คน)

หญิง 
(คน)

1

บ้านหนองโน

280

605

571

1,176

2

บ้านป่าติ้ว

188

356

347

703

3

บ้านกุดโง้ง

197

565

571

1,136

4

บ้านนาเลาะ

141

264

233

497

5

บ้านโคกกลาง

188

536

547

1,083

6

บ้านศรีประชาใหม่

152

338

332

670

7

บ้านประชาชื่น

185

435

437

872

รวม

1,331

3,099

3,038

6,137

 

จำนวนหมู่บ้าน ประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน 7 หมู่บ้าน ได้แก่
หมู่ที่ 1 บ้านหนองโน นายประเทือง  จำปาบุญ  ผู้ใหญ่บ้าน 
หมู่ที่ 2 บ้านป่าติ้ว นายวรรณวินิต นาคสี  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 3 บ้านกุดโง้ง นายสุทธินันท์  อินทร์แก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 4 บ้านนาเลาะ นายอนันต์  สะโมรินทร์  กำนัน
หมู่ที่ 5 บ้านโคกกลาง นายสมาน  กุชะกัน ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 6 บ้านศรีประชาใหม่ นายกิตติภัทร  ทิพเนตร  ผู้ใหญ่บ้าน
หมู่ที่ 7 บ้านประชาชื่น นายอุเทพ มนนนตรี ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login