ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

ข้อมูลทัวไป
บุคลากร
ผลการดำเนินงาน
คำสั่งและประกาศต่างๆ
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลสถิติผู้มาขอรับบริการ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
MOU ความร่วมมือ
การจัดการเรื่องร้องเรียน
ข้อมูลสำหรับประชาชน
แผนพัฒนาท้องถิ่น
กฏหมายและระเบียบต่างๆ
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
4   คน
สถิติวันนี้
97   คน
สถิติทั้งหมด
150839   คน
เริ่มนับ 18 กันยายน 2551
เอกสารเผยแพร่
  
หัวข้อเรื่อง ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 15M
การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ 37.98k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 33.51k
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 33.4k
การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 33.88k
การรับชำระภาษีป้าย 34.03k
การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) 39.03k
การแจ้งถมดิน 34.28k
การแจ้งขุดดิน 34.65k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 37.51k
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 38.26k
การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 35.6k
การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 (1) 38.57k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 (1) 38.22k
การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 38.51k
การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร 34.98k
การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 33.47k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 36.31k
การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 37.98k
การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 35.58k
การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร 36.41k
การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 36.74k
การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 33.75k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล 37.2k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล (1) 37.1k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล 36.96k
การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 38.61k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ 36.33k
การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาด 37.18k
การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร 32.77k
ประกาศเรื่องการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมและศูนย์รับคำอนุญาตุ เทศบาลตำบลหนองโน 1.15M

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>


หมู่ที่1 ถนน บ.หนองโน-บ.ฝาง ต.หนองโน อ.กระนวน จ.ขอนแก่น 40170 โทร. 043-923023 โทรสาร. 043-923023
Admin Login